Statut Fundacji Indigena


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Indigena” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marka Kryda, PESEL 58110603130, oraz Jolantę Kryda, PESEL 61061602906, zwanych dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym dnia 17 czerwca 2010 roku w Gdańsku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Dz 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 §2. Fundacja posiada osobowość prawną a terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 §3.  Siedzibą władz Fundacji jest miasto Gdańsk.
 §4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 §5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 §6.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 §7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§1. Celem Fundacji jest: 

 1. Wspieranie działalności edukacyjno-informacyjnej i naukowo-badawczej z zakresu nauk humanistycznych
 2. Popularyzacja wiedzy historycznej
 3. Ochrona środowiska
 4. Edukacja ekologiczna
 5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
 6. Popularyzacja tradycji kultury narodowej
 7. Upowszechnienie i ochrona praw oraz interesów konsumentów
 8. Ochrona praw oraz dobrostanu zwierząt
 9. Inicjowanie przedsięwzięć służących porozumieniu między narodami
 10. Twórczość artystyczna, w szczególności audiowizualna
 11. Wspieranie działalności turystyczno - krajoznawczej 
§2. Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 
1.      Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej 
2.      Działalność ekspercką i doradczą 
3.      Prace badawcze i naukowe 
4.      Działalność szkoleniową i promocyjną, organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych i innych 
5.      Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami  w kraju i za granicą 
6.      Pozyskiwanie funduszy na cele naukowe 
7.      Redystrybucję pozyskanych funduszy do innych organizacji o podobnych celach statutowych 
8.      Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji w kraju i zagranicą, których działalność przyczynia się do realizacji celów Fundacji 
9.      Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje potrzeby.                   .


Rozdział III

 

Majątek Fundacji
 §1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500,- (tysiąc pięćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia.
 §2. Dochodami Fundacji są:
1.     dotacje osób prawnych i instytucji rządowych,
2.     dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
3.     darowizny, spadki i zapisy,
4.     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5.     inne wpływy.
 §3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.
 
Rozdział IV

 

Władze Fundacji
§1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§2. Zarząd  
 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.
 2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie.
 6. Fundatorzy mogą odwoływać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:
a)    Działania na szkodę Fundacji.
b)    Nie uczestniczenia w pracach Zarządu.
c)    Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.
d)    Śmierci.
e)    Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
f)      Zrzeczenia się członkostwa.
     7.  Zarząd w szczególności:

a)    kieruje Fundacją,
b)    reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c)    uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
d)    sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
e)    przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f)      sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
g)    organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji,
h)    ustala regulamin Biura Fundacji,
i)     powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, po zaciągnięciu opinii Fundatorów,
j)       ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, po zaciągnięciu opinii Fundatorów,
k)    podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
l)       podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji.

 8.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z zastrzeżeniem §2 pkt. 10) poniżej.
 10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji rodzące zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 30.000.- (trzydziestu tysięcy) złotych, składa dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
 11. Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, lub inni członkowie Zarządu za upoważnieniem Prezesa Zarządu.
 
§3. W szczególności władzom Fundacji zabrania się:
 1.      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2.      Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4.      Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V

 

Zmiana Statutu
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.
Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§1. Połączenie z inną fundacją
1) Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2) Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3) Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.
 §2. Likwidacja Fundacji
1) O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.
2) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3) Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

4) O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.
§3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.